#JOGAJUNTO

Resumo +/-

Abaixo seguem listados os documentos.

Plus Minus LO 18 021
17/03/2018
Plus Minus NBB 17-18 174
15/03/2018
Plus Minus NBB 17-18 195
15/03/2018
Plus Minus NBB 17-18 188
14/03/2018
Plus Minus LO 18 020
14/03/2018
Plus Minus LO 18 019
14/03/2018
Plus Minus LO 18 018
14/03/2018
Plus Minus NBB 17-18 194
13/03/2018
Plus Minus NBB 17-18 193
13/03/2018
Plus Minus NBB 17-18 191
12/03/2018