#JOGAJUNTO

Resumo +/-

Abaixo seguem listados os documentos.

Plus_Minus_LO_18_071
17/05/2018
Plus Minus NBB 17-18 249
15/05/2018
Plus_Minus_LO_18_070
15/05/2018
Plus_Minus_LO_18_069
14/05/2018
Plus Minus NBB 17-18 248
14/05/2018
Plus Minus NBB 17-18 247
12/05/2018
Plus Minus LO 18 068
09/05/2018
Plus Minus NBB 17-18 246
09/05/2018
Plus Minus LO 18 067
08/05/2018
Plus Minus NBB 17-18 243
08/05/2018