#JOGAJUNTO

Resumo +/-

Abaixo seguem listados os documentos.

Plus Minus LO 19 069
20/05/2019
Plus Minus NBB 18-19 214
20/05/2019
Plus Minus LO 19 068
15/05/2019
Plus Minus NBB 18-19 213
15/05/2019
Plus Minus LO 19 067
14/05/2019
Plus Minus NBB 18-19 212
13/05/2019
Plus Minus NBB 18-19 209
13/05/2019
Plus Minus LO 19 066
13/05/2019
Plus Minus LO 19 063
13/05/2019
Plus Minus NBB 18-19 211
10/05/2019